La dolçaina

La dolçaina
Cercar
Entreu les paraules:
dissabte, 17 novembre de 2018
Inici arrow Notícies arrow Incorporació de la dolçaina al catàleg d'especialitats
Incorporació de la dolçaina al catàleg d'especialitats Imprimir Trametre a un amic
escrit per: Administrator   
dijous, 07 desembre de 2006

Aprovació de la incorporació de la dolçaina al catàleg d'especialitats

Extracte del DOGV 

  

. DISPOSICIONS GENERALS


1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria de Cultura, Educació i Esport
DECRET 90/2006, de 23 de juny, del Consell, pel qual es modifica el Decret 151/1993, de 17 d’agost, del Consell, pel qual s’establix el currículum dels graus elemental i mitjà de música i es regula l’accés a tals graus, i s’incorpora al catàleg de titulacions l’especialitat de Dolçaina. [2006/7610]

La Llei 2/1998, de 12 de maig, de la Generalitat, Valenciana de la Música, té com a objecte el foment de la música en les seues distintes modalitats. Amb esta finalitat es regula el funcionament de les Escoles de Música, centres d’ensenyança no reglada que oferixen ensenyança especialitzada de totes les tendències musicals i de tots els instruments, amb especial atenció als propis de la música popular i tradicional valenciana.
La Conselleria de Cultura, Educació i Esport, de la Generalitat, d’acord amb l’article 53.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana arreplegant el sentir d’un ampli sector de la societat valenciana i d’acord amb el que preveu la disposició addicional primera del Reial Decret 756/1992, de 26 de juny, va sol•licitar el reconeixement oficial de l’ensenyança de Dolçaina, com un dels instruments més representatius de la música popular valenciana.
Publicat el Reial Decret 2194/2004, de 25 de novembre, pel qual es va crear l’especialitat de Dolçaina en el grau mitjà de les ensenyances de Música i es van establir els elements bàsics del currículum d’esta especialitat, s’ha d’oferir l’ensenyança de Dolçaina en els conservatoris valencians en el conjunt d’especialitats de grau mitjà que es regulen en el Decret 151/1993, de 17 d’agost, del Consell, pel qual s’establix el currículum dels graus elemental i mitjà de música i es regula l’accés a tals graus.
Precisament, l’objecte del present decret és la modificació del Decret 151/1993, de 17 d’agost, als efectes d’incorporar l’ensenyança de grau mitjà de Dolçaina al catàleg d’especialitats que figuren en l’article 10 d’esta norma, fixant, així mateix, la càrrega lectiva de les assignatures que configuren el seu currículum i l’estructura de la prova d’accés de l’especialitat que ara es crea.
El present decret es dicta de conformitat amb la disposició final segona del Reial Decret 2194/2004, de 25 de novembre, als efectes d’incorporar el currículum de l’especialitat de Dolçaina als continguts curriculars que s’establixen en el Reial Decret 756/1992, de 26 de juny.
Per tot això, previ dictamen del Consell Escolar Valencià, a proposta del conseller de Cultura, Educació i Esport, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 23 de juny de 2006,

DECRETE

Article únic

Es modifiquen determinats articles del Decret 151/1993, de 17 d’agost, del Consell, pel qual s’establix el currículum dels graus elemental i mitjà de música i es regula l’accés a tals graus, amb la redacció següent:

1. Article 9, en els termes següents:
“Les especialitats corresponents al grau mitjà són les expressades en l’article 6 d’este decret, a més de cant, orgue i instruments de corda polsada del Renaixement i del Barroc i la Dolçaina”.

2. Article 10, en els termes següents:

“5. Especialitat de Dolçaina:

a) Primer cicle:
– Instrument
– Llenguatge musical
– Orquestra/conjunt

b) Segon cicle:
– Instrument
– Orquestra/conjunt
– Harmonia
– Tabalet complementari
– Piano complementari

c) Tercer cicle:
– Instrument
– Orquestra/conjunt
– Música de cambra
– Anàlisi
– Història de la Música
– Cor
– Assignatura optativa en cada curs, d’acord amb el que establix l’article 11 d’este decret.”

3. Article 16
Es modifica l’apartat 5, que queda redactat en els termes següents:

“5. L’avaluació i qualificació final de l’alumnat se celebrarà en el mes de juny. No obstant, l’alumnat de cada curs del grau mitjà podrà recuperar l’assignatura o assignatures pendents per mitjà de la realització de proves específiques en el mes de setembre”.

4. Article 21
Es modifiquen els apartats 2 i 6, que queden redactats en els termes següents:

“2. Les proves específiques d’accés al primer curs del grau mitjà de totes les especialitats instrumentals, excepte cant, tindran esta estructura:

a) Lectura a primera vista d’un fragment adequat a l’instrument. El text contindrà les dificultats tècniques pròpies dels continguts terminals del grau elemental. Per a l’especialitat de Dolçaina, el nivell tècnic del text respondrà a una dificultat tècnica elemental.
b) Prova de capacitat auditiva i de coneixements teoricpràctics del llenguatge musical, que contindrà les dificultats tècniques pròpies dels continguts terminals del grau elemental.
c) Interpretació de memòria d’una obra lliurement triada per l’aspirant, que presente el nivell tecnicoinstrumental propi dels continguts terminals del grau elemental.

Per a l’especialitat de Dolçaina els aspirants hauran d’interpretar dos obres el nivell tècnic de les quals corresponga a uns continguts que permeten a l’alumne iniciar els estudis del grau mitjà amb els recursos tècnics adequats. Una de les dos obres a interpretar haurà de ser tradicional de la Comunitat Valenciana.
Els centres docents proposaran, amb un mes d’antelació a l’inici de les proves, llistes orientatives d’obres apropiades per a cada instrument.
Cada un d’estos tres exercicis tindrà caràcter eliminatori, es qualificarà de 0 a 10 punts, i serà necessària una qualificació mínima de 5 punts en cada un d’ells per a superar-lo. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres puntuacions”.

“6. La prova d’accés es realitzarà en una convocatòria anual, efectuada pel centre docent en el mes de juny. Els sol•licitants podran concórrer a un màxim de dos convocatòries en el mateix centre.”

5. ANNEX II

Es modifica l’annex II, a què s’afig els objectius específics, els continguts propis i els criteris d’avaluació del grau mitjà de l’especialitat de Dolçaina:
Dolçaina

PART A)

– Objectius específics

L’ensenyança de la Dolçaina en el grau mitjà tindrà com a objectius contribuir a desenvolupar en els alumnes les capacitats següents:

1. Dominar en el seu conjunt la tècnica i les possibilitats sonores i expressives de l’instrument, així com aconseguir i demostrar la sensibilitat auditiva necessària per a perfeccionar gradualment la qualitat sonora.
2. Demostrar una autonomia progressivament major en la utilització dels coneixements musicals per a solucionar qüestions relacionades amb la interpretació.
3. Conéixer les característiques i possibilitats sonores de l’instrument i saber utilitzar-les, dins de les exigències del nivell, tant en la interpretació individual com en la de conjunt, en el repertori propi de l’instrument.
4. Interpretar un repertori integrat per obres de diferents èpoques i estils, així com practicar música de conjunt en les formacions pròpies de l’instrument de diversa configuració, exercint papers de solista per a desenvolupar la interdependència de les distintes comeses dins del conjunt.
5. Apreciar i valorar la música tradicional com a part del patrimoni cultural, així com conéixer i estudiar la seua evolució i estil a través de la investigació etnomusicològica.
6. Adquirir prou destresa en el manteniment de l’instrument i l’elaboració dels elements bàsics per a la producció del so.
7. Ser capaç d’ornamentar d’acord amb criteris estilístics, així com fomentar la capacitat de creació i improvisació d’elements estilístics propis.
8. Desenvolupar la capacitat de lectura a primera vista.
9. Aconseguir el control de l’embocadura i relacionar-ho correctament amb el procés de respiració.
10. Aconseguir una correcta integració en les formacions de música tradicional valenciana més característiques (dolçaina i tabalet, colla de dolçaines i percurssió, grups d’albaes, grups de danses, etc.)

– Continguts propis

Exercicis de respiració amb i sense instrument. Correcta posició corporal. Adquisició de tècniques i hàbits d’estudi. Domini de l’embocadura i de la correcta emissió del so en els seus distints tipus. Control de l’afinació, qualitat del so i dosificació de l’aire. Desenvolupament en profunditat de la velocitat i de tota la gamma d’articulacions possibles (legato, staccatos, salts, etc.). Aprofundiment en l’estudi del vibrato d’acord amb les exigències interpretatives dels diferents estils. Treball amb tots els elements que intervenen en el fraseig musical: línia, color i expressió, adequant-los als diferents estils, amb especial atenció al seu estudi en els tempos lents. Estudi dels registres extrems. Estudi del repertori solista. Pràctica de conjunt amb altres instruments buscant el màxim sentit de l’harmonia, l’afinació, el ritme, etc. Estudi de l’ornamentació i dels recursos expressius. Iniciació a la interpretació de la música contemporània i al coneixement de les seues grafies i efectes. Coneixement dels instruments afins. Coneixement dels instruments de percussió que intervenen junt amb la dolçaina. Entrenament permanent i progressiu de la memòria. Pràctica de la lectura a vista i de la transposició. La improvisació. Audicions comparades. Aprofundiment en el coneixement de les parts de l’instrument i la seua construcció. Manteniment de l’instrument. Manipulació de les canyes. Coneixement de les variants de la dolçaina: origen i desenvolupament. Estudi de la figura del músic popular i la seua incidència en les comunitats rurals i urbanes. Domini de tots els àmbits de la música tradicional, així com un comportament correcte en totes les activitats i manifestacions pròpies de la cultura popular valenciana. Manipulació de les canyes. Importància de la qualitat de l’instrument i els seus components i la seua influència en la producció i qualitat del so. Coneixement d’altres oboés tradicionals i interpretació de la seua música pròpia. Interpretació de transcripcions de diferents estils i èpoques. Interpretació d’obres originals per a Dolçaina. Aspectes històrics i socials de la música tradicional. Estudi dels ornaments: trinat, grupets, appoggiatures, mordents, etc. Coneixement i pràctica dels ritmes bàsics del tabalet. Domini de la tècnica del vibrato.

– Criteris d’avaluació

1. Utilitzar l’esforç muscular i la respiració adequats a les exigències de l’execució instrumental.
Amb este criteri es pretén avaluar el domini de la coordinació motriu i l’equilibri entre els indispensables esforços musculars que requerixen l’execució instrumental i el grau de relaxació necessària per a evitar tensions que conduïsquen a una pèrdua de control en l’execució.
2. Demostrar el domini en l’execució d’estudis i obres sense deslligar els aspectes tècnics dels musicals.
Este criteri avalua la capacitat d’interrelacionar els coneixements tècnics i teòrics necessaris per a aconseguir una interpretació adequada.
3. Demostrar sensibilitat auditiva en l’afinació i en l’ús de les possibilitats sonores de l’instrument.
Per mitjà d’este criteri es pretén avaluar el coneixement de les característiques i del funcionament mecànic de l’instrument i la utilització de les seues possibilitats.
4. Interpretar obres de les distintes èpoques com a solista i en grup.
Es tracta d’avaluar el coneiximent que l’alumne posseïx del repertori del seu instrument i de les seues obres més representatives i del grau de sensibilitat i imaginació per a aplicar els criteris estètics corresponents.
5. Interpretar de memòria obres de repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
Per mitjà d’este criteri es valora el domini i la comprensió que l’alumne posseïx de les obres, així com la capacitat de concentració sobre el seu resultat sonor.
6. Demostrar l’autonomia necessària per a abordar la interpretació dins dels marges de flexibilitat que permeta el text musical.
Este criteri avalua el concepte personal estilístic i la llibertat d’interpretació dins del respecte al text musical.
7. Mostrar autonomia progressivament major en la resolució de problemes tècnics i interpretatius.
Amb este criteri es vol comprovar el desenvolupament que l’alumne ha aconseguit quant als hàbits d’estudi i la capacitat d’autocrítica.
8. Presentar en públic un programa adequat al seu nivell, demostrant capacitat comunicativa i qualitat artística.
Per mitjà d’este criteri es pretén avaluar la capacitat d’autocontrol i grau de maduresa de la seua personalitat artística.
9. Interpretar de memòria obres del repertori solista d’acord amb els criteris de l’estil corresponent.
Per mitjà d’este criteri es valora el domini i la comprensió que l’alumne té de les obres i la capacitat de concentració sobre el resultat sonor d’estes.
10. Demostrar seguretat i precisió en l’ús de la terminologia adequada per a formular opinions personals sobre les obres estudiades i les que tenen especial significació.
Este criteri pretén la consolidació en l’ús dels termes i conceptes del llenguatge musical adquirits anteriorment i la incorporació correcta dels termes i conceptes aportats en este nivell a través de l’estudi de les matèries pròpies del grau mitjà.
11. Transposició improvisada de fragments o obres amb dificultats convenientment seqüenciades.

Amb este criteri s’avalua el grau de comprensió i realització amb l’instrument de la pràctica del transport.

PART B)

Ensenyances comunes corresponents a l’assignatura de Conjunt del grau mitjà de Música de l’especialitat de Dolçaina
– Objectius
A més d’allò que s’ha establit amb caràcter específic en l’apartat A) de l’annex II d’este decret, l’ensenyança de Conjunt en el grau mitjà de Dolçaina tindrà com a objectiu el desenvolupament en els alumnes de les capacitats següents:

a) Valorar la interpretació en conjunt com un aspecte fonamental.
b) Aplicar en tot moment l’audició polifònica per a escoltar simultàniament les diferents parts alhora que s’executa la pròpia.
c) Utilitzar una àmplia i variada gamma sonora, de manera que l’ajust de so es realitze en funció dels altres instruments del conjunt i de les necessitats interpretatives de l’obra.
d) Conéixer i realitzar els gestos bàsics que permeten la interpretació coordinada sense director.

– Continguts
La unitat sonora: respiració, atac, vibrato, afinació de l’instrument i afinació en conjunt, articulació, ritme i fraseig. Agógica i dinàmica. Estudi i pràctica dels gestos anacrúsics necessaris per a tocar sense director. Equilibri sonor i de plans. Anàlisi i interpretació d’obres del repertori. Pràctica de conjunt d’instruments tradicionals. Audicions comparades de diferents interpretacions de conjunts, per a analitzar de manera crítica les característiques de les diferents versions.
– Criteris d’avaluació

1. Interpretar obres del repertori tradicional per a distintes agrupacions.
Es pretén avaluar la capacitat d’unificació de criteri interpretatiu entre l’alumne i la resta de components del grup i l’equilibri sonor entre les parts.
2. Actuar com a responsable del grup, dirigint la interpretació col•lectiva mentres realitza la seua pròpia part.
Per mitjà d’este criteri es pretén verificar que l’alumne té un coneixement global de la partitura i sap utilitzar els gestos necessaris de la concertació. Així mateix, es poden valorar els seus criteris sobre unificació del so, timbre, vibrato, afinació i fraseig.
3. Llegir a primera vista una obra de xicoteta dificultat en l’agrupació que corresponga.
Este criteri pretén comprovar la capacitat de l’alumne per a desembolicar-se amb autonomia en la lectura d’un text, així com el seu grau de fluïdesa en la lectura i comprensió de l’obra.
4. Estudiar les obres corresponents al repertori programat.
Per mitjà d’este criteri es pretén avaluar el sentit de la responsabilitat com a membre d’un grup, la valoració que té del seu paper dins del grup i el respecte per la interpretació musical.
5. Interpretar en públic obres del repertori per a conjunt.
Este criteri servix per a comprovar la unificació del fraseig, la precisió rítmica, l’equilibri sonor, la preparació de canvis dinàmics i d’accentuació, així com l’adequació interpretativa al caràcter i l’estil de la música interpretada.

6. ANNEX III
Es modifica l’annex III, a què s’afigen els temps lectius de les assignatures de grau mitjà de Dolçaina:

5. Dolçaina

Assignatures Núm. de cursos Total hores
Instrument principal 6 180
Llenguatge musical 2 180
Orquestra/conjunt 6 360
Música de cambra 2 60
Harmonia 2 180
Piano complementari 2 30
Anàlisi 2 180
Història de la música 2 180
Tabalet complementari 2 30
Cor 2 120
Optativa 2 180


DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Les Administracions educatives corresponents adoptaran les mesures oportunes per a l’adaptació del currículum de l’especialitat de Dolçaina als alumnes amb minusvalideses. En tot cas, dites adaptacions hauran de respectar els objectius fixats en la regulació bàsica.

DISPOSICIÓ FINAL

El present decret entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat. No obstant això, els seus efectes s’entenen referits a l’inici del curs escolar 2006/2007.


València, 23 de juny de 2006


El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ


El conseller de Cultura, Educació i Esport,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

 

 
< Anterior   Següent >

cURL error 6: Couldn't resolve host 'dit.dol-i-tab.com'

A feed could not be found at http://benicassim.dol-i-tab.com/index.php?option=com_rss&feed=RSS2.0&no_html=1


© 2018 dol-i-tab - Portal de dolçaina i tabal
dol-i-tab | DiT | Benicàssim | Borriana
buy viagra now
cheap free price viagra
buy discount viagra
But Viagra UPS
buy viagra online discount
Buy viagra next day delivery
viagra buy now pay later
buy levitra now
cheap viagra 100mg
cheap pill viagra
cheapest viagra
cheap price viagra
Guaranteed cheapest viagra
buy cheap online now
Buy Viagra Fedex
buy cost low viagra
buy sale viagra
buy cheap viagra online